Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Apglos: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apglos B.V.;
– Opdrachtgever: de wederpartij van Apglos;
– directe en/of indirecte schade: schade aan Opdrachtgever en/of derden, bestaande uit onder meer doch niet uitsluitend: bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten door Apglos, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Eventueel toepasselijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgevers zullen slechts van toepassing zijn voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.
1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Apglos, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Op de door derden geleverde producten en/of diensten zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij Apglos optreedt als afnemer van producten of diensten.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen door Apglos zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.
2.2 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige (technische) informatie van Apglos al dan niet van derden afkomstig, zijn niet bindend.

 

Artikel 3: Industriële en intellectuele eigendommen

3.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 2.2 genoemde gegevens openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen.
3.2 De broncode van de programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
3.3 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/of andere programmatuur blijven bij Apglos. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen van intellectuele eigendommen te verwijderen.
3.4 Opdrachtgever is ermee bekend, dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Apglos bevat.
3.5 Het is Apglos toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software en/of andere programmatuur.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 De door Apglos opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief Omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 De door Apglos opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn en zijn exclusief montage en inbedrijfstellingskosten.
4.3 Wijziging van prijzen en/of tarieven, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wisselkoersen, fabrieksprijzen, et cetera, welke zich ná datum van de door Apglos gedane aanbieding voordoen, komen ten laste van Opdrachtgever.

 

Artikel 5: Betaling

5.1 Opdrachtgever dient de aan haar door Apglos toegezonden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te voldoen.
5.2 Opdrachtgever is gerechtigd op het te betalen factuurbedrag 2% aan kredietbeperkingstoeslag in mindering te brengen, indien betaling binnen de betalingstermijn overeenkomstig artikel 5.1 plaatsvindt.
5.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In geval Opdrachtgever in verzuim verkeert, is zij zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering tot aan de dag der algehele vergoeding. Het in dit artikel bedoelde rentepercentage bedraagt 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,–.
5.4 Apglos is te allen tijde gerechtigd zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.
5.5 Apglos is gerechtigd haar prestatie op te schorten in geval Opdrachtgever nalaat de door Apglos gevraagde deugdelijke zekerheid te stellen.

 

Artikel 6: Levering

6.1 De door Apglos opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering.
6.2 Levering geschiedt af fabriek/magazijn.
6.3 In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat Apglos in het bezit is van alle voor de Opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot, bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van Apglos.
6.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Apglos aangegane verplichting.
6.5 Apglos is gerechtigd om over de periode tot de levering aan Opdrachtgever een tijdelijk alternatief aan te bieden in huur of anderszins, zulks op kosten van Opdrachtgever.
6.6 Transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.7 Apglos is vrij in de keuze van vervoer van de Opdracht.
6.8 Apglos is gerechtigd de Opdracht in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.
6.9 Opdrachtgever is aan Apglos een door Apglos in de redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd voor vracht- en behandelingskosten, te vermeerderen met BTW.

 

Artikel 7: Reclames

7.1 Ter zake van zichtbare gebreken en manco’s dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk gereclameerd te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen 14 dagen na ontdekking van een zodanig gebrek dan wel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden, doch in ieder geval binnen de garantietermijn als bedoeld in Artikel 10, schriftelijk bij Apglos gereclameerd te worden bij gebreke waarvan de leveranties/werkzaamheden als door Opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting daarvan meer mogelijk is.
7.2 Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende goederen voor zijn risico en rekening terstond aan Apglos retourneren, zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.
7.3 De aansprakelijkheid van Apglos ingeval van een zichtbaar dan wel verborgen gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van Apglos dan:
(i) restitutie van de koopprijs, of
(ii) herstel, of
(iii) (her)levering van een deugdelijk exemplaar,zulks ter vrije keuze van Apglos.
7.4 Indien onder lid 7.3 geopteerd wordt voor restitutie van de koopprijs, dan geschiedt de terugbetaling binnen 14 dagen na retournatie van de goederen.

 

Artikel 8: Derden

9.1 Apglos is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten dan wel andere op haar rustende verplichtingen, derden in te schakelen.

 

Artikel 9: Garantie

9.1 De garantieduur van de door Apglos geleverde goederen en/of installatiewerkzaamheden bedraagt zes maanden.
9.2 Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn.
9.3 De garantieduur gaat in op de dag van levering.
9.4 Uit hoofde van de garantie is Apglos slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke Apglos binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen.
9.5 De verplichtingen van Apglos uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van Apglos.
9.6 Kosten (zoals o.a. transportkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
9.7 Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Apglos voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie.
9.8 Onder de garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Apglos is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie als bedoeld in Artikel 9 op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen hetzij (in)directe schade veroorzaakt door een werknemer van Apglos dan wel een door Apglos ingeschakelde derde, is, behoudens opzet en/of grove schuld, is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 Opdrachtgever vrijwaart Apglos ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door Apglos ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten en/of leveranties.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Geleverde goederen blijven eigendom van Apglos tot aan het moment waarop alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
11.2 Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens Apglos is laatstgenoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

 

Artikel 12: Pandrecht en retentierecht

12.1 Op alle goederen die Apglos uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt ten behoeve van Apglos een pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht ex artikel 3:290 BW toe tot zekerheid van alle vorderingen die Apglos heeft en/of zal verkrijgen op Opdrachtgever.

 

Artikel 13: Diensten

13.1 In het bijzonder in die gevallen waarin Apglos zich ertoe heeft verplicht een prestatie te leveren van niet stoffelijke aard is Apglos er slechts toe verplicht om een zo goed mogelijke prestatie te leveren, maar kan zij het realiseren van het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen.

 

Artikel 14: Overmacht

14.1 Voor schade die Opdrachtgever mocht lijden ingeval enige prestatie door Apglos wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor Apglos uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan Apglos geen invloed kan uitoefenen, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter voor rekening van Apglos zouden komen, is Apglos niet aansprakelijk.
14.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft Apglos het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat ter zake enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 15: Rechtsgeldigheid

15.1 In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
16.2 De Arrondissementsrecht bank te ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd.

 

Artikel 17: Vertalingen

17.1 Deze voorwaarden worden ook in de andere talen ter beschikking gesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de anderstalige versie, zal de Nederlandse prevaleren.

 

Indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, neem gerust contact met ons op.